Image Description

Beslist

Met meer dan 10.000 aangesloten webshops en 500.000 bezoekers per dag is Beslist.nl het grootste online winkelcentrum in Nederland. In totaal biedt Beslist meer dan 25 miljoen producten aan. Consumenten kunnen verschillende aanbieders van producten eenvoudig vergelijken op basis van levertijden, reviews en prijs.

Met slechts één Beslist account kan er sinds kort direct via Beslist worden afgerekend. Hierdoor hoeft de consument niet eerst naar de webwinkel om zijn bestelling te plaatsen.

Voordelen voor jouw online business

  • Je profiteert van de vertrouwde naam van Beslist.nl
  • Meer dan 500.000 bezoekers per dag
  • Grootste online winkelcentrum van Nederland
  • Gemakkelijk via Beslist afrekenen


Hoe werkt de Belist.nl koppeling
De Beslist koppeling werkt op basis van  API gegevens. Wanneer je je aanmeld bij Beslist.nl ontvang je deze API gegevens van hen. Deze kan je vervolgens in de webshop implementeren middels de Beslist add-on.

Kosten
Je betaald zowel aan Shoptrader als aan Beslist kosten.

Aan Shoptrader: eenmalige installatie kosten van €75,-. Per maand €6,-.

Aan Beslist: afhankelijk van afspraken met Beslist.